POLITYKA PRYWATNOŚCI

Drodzy Użytkownicy,

korzystanie z portalu MyLegalStore wiąże się z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych. Podczas tego przetwarzania dokładamy wszelkich starań, aby było ono bezpieczne. Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas najwyższym priorytetem. W tym celu przyjęliśmy niniejszą politykę prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z nią. Dowiedzą się z niej Państwo w szczególności, kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych, co robimy z danymi osobowymi, jakie są Państwa prawa oraz jak możecie się z nami skontaktować.

Niniejsza polityka prywatności zawiera również informacje o wykorzystywaniu przez nas plików cookies oraz o Państwa prawach z tym związanych.

 

 • I. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administrator danych osobowych to podmiot, który zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe oraz decyduje, w jaki sposób i w jakim celu je wykorzystywać.

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka działająca pod firmą My Legal Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000242123, o numerze NIP: 5252342010 i o kapitale zakładowym 50.000,00 złotych.

Administrator nie ma powołanego inspektora ochrony danych.

Jeśli przy korzystaniu z Usługi – Zapytanie (jak zdefiniowano w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną na portalu MyLegalStore, zwanym dalej Regulaminem) wyrażą Państwo gotowość skorzystania z usług świadczonych przez naszych Partnerów, to Państwa dane osobowe zostaną przez nas udostępnione jednemu lub kilku naszym Partnerom świadczącym te usługi w celu nawiązania z Państwem współpracy.

Pełną listę Partnerów, z którymi współpracujemy, znajdą Państwo w tym miejscu.

 

 • II. Jak możecie się Państwo z nami skontaktować?

Możecie się z nami Państwo skontaktować wybierając jeden z poniższych środków komunikacji:

1)         drogą poczty tradycyjnej na adres: My Legal Solutions sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa,

2)         za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej www.mylegalstore.com, oraz

3)         drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: contact@mylegalstore.com

 

 • III. W jakim celu zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane zbieramy w celu prawidłowego wykonania na Państwa rzecz usług świadczonych za pośrednictwem portalu MyLegalStore. Dane te są nam potrzebne do wykonania tych usług, kontaktu z Państwem oraz należytego wykonania nałożonych na nas obowiązków ustawowych, m.in. z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

W przypadku, gdy zdecydowali się Państwo na skorzystanie z usług świadczonych przez jednego z naszych Partnerów, Państwa dane osobowe są również przez nas przetwarzane w celu realizacji tego zamówienia. W takim przypadku dane te udostępnimy jednemu z naszych Partnerów, który bezpośrednio będzie wykonywał usługi na Państwa rzecz.

 

 • IV. Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w przypadku Usługi – Szablony Dokumentów (jak zdefiniowano w Regulaminie) jest niezbędność tego przetwarzania dla wykonania umowy, tj. zrealizowania na Państwa rzecz usługi. Jest to podstawa prawna wskazana w art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w dalszej części niniejszej Polityki prywatności powołujemy wskazane rozporządzenie jako „RODO”).

 

Podstawę przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w przypadku Usługi – Zapytanie (jak zdefiniowano w Regulaminie) jest Państwa zgoda. Jest to podstawa prawna wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

Oprócz powyższego, Państwa dane możemy przetwarzać również z uwagi na nasze prawnie uzasadnione interesy, tj. w oparciu o podstawę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasze prawne interesy uzasadniające przetwarzanie Państwa danych osobowych to:

1)         marketing bezpośredni, czyli kierowanie do Państwa informacji i przekazów zawierających promocję naszych usług. Jeżeli jednak ta informacja ma być przesyłana do Państwa drogą elektroniczną, nie będziemy jej wysyłać dopóki nie uzyskamy Państwa zgody na takie działanie. Może się więc zdarzyć, że na pewnym etapie współpracy poprosimy Państwa o udzielenie takiej zgody. Brak tej zgody nie będzie miał jednak żadnego wpływu na świadczenie przez nas usług na Państwa rzecz. Dodatkowo, na każdym etapie możecie nas Państwo poinformować o rezygnacji z kierowania do Państwa jakichkolwiek informacji i przekazów zawierających promocję naszych usług;

2)         zapobieganie oszustwom związanym z wykorzystaniem danych osobowych, w szczególności w zakresie kradzieży tożsamości lub przeciwdziałania atakom hakerskim;

3)         przesyłanie Państwa danych osobowych do naszych Partnerów w ramach realizacji wewnętrznych celów administracyjnych. Zaznaczamy przy tym, że Partnerzy, do których przesyłamy Państwa dane osobowe, są spółkami z nami powiązanymi. Wchodzimy z nimi w skład jednej grupy przedsiębiorstw;

4)         zapewnienie bezpieczeństwa naszych sieci i systemów informatycznych przed wyciekami danych i naruszeniami integralności tych sieci i systemów (jak np. włamania do sieci). Może to obejmować w szczególności umożliwienie dostępu do danych osobom wykonującym testy bezpieczeństwa naszych sieci i stosowanych systemów informatycznych lub konserwujących te sieci lub systemy.

W niektórych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o podstawę prawną wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. w celu wykonania nałożonych na nas przez prawo obowiązków publicznoprawnych. Dzieje się tak np. w sytuacji, gdy Państwa dane służą nam do stosowania wobec Państwa środków bezpieczeństwa związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W każdym przypadku przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów kierujemy się zasadami proporcjonalności. Oznacza to, że przetwarzamy Państwa dane we wskazanych wyżej celach tylko wtedy, gdy Państwa interesy związane z zapewnieniem poufności danych nie są istotniejsze. W szczególności, gdybyśmy z jakichkolwiek przyczyn powzięli wiadomości o Państwa danych osobowych wrażliwych (p.. o stanie zdrowia, czy o przekonaniach politycznych), nie będziemy tych danych w jakikolwiek sposób wykorzystywać oraz niezwłocznie zniszczymy wszystkie posiadane kopie tych danych.

 

 • V. Jakie kategorie Państwa danych osobowych przetwarzamy?

Kategorie danych osobowych to zbiorczo ujęte postaci danych osobowych, które przetwarzamy. W zależności od usług, które świadczymy dla Państwa przetwarzamy różne kategorie danych osobowych. Wszystkie kategorie danych osobowych jakie możemy przetwarzać w związku z funkcjonowaniem portalu MyLegalStore wskazane zostały poniżej:

1)         imię oraz nazwisko;

2)         adres e-mail;

3)         numer telefonu;

4)         adres zamieszkania;

5)         obywatelstwo;

6)         PESEL;

7)         w przypadku braku nadanego numeru PESEL – data urodzenia;

8)         państwo urodzenia;

9)         rodzaj dokumentu tożsamości;

10)       seria i numer dokumentu tożsamości;

11)       data ważności dokumentu tożsamości;

12)       państwo wydające dokument tożsamości;

13)       numer IP;

14)       w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:

 1. NIP;
 2. nazwa (firma);
 3. miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Przy świadczeniu Usługi – Szablony Dokumentów (jak zdefiniowano w Regulaminie) oraz Usługi – Zapytanie (jak zdefiniowano w Regulaminie) przetwarzamy jednie niezbędne Państwa dane osobowe, to jest: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer IP. Pozostałe dane osobowe przetwarzamy jedynie w sytuacji, gdy po skorzystaniu z Usługi – Zapytanie (jak zdefiniowano w Regulaminie) zdecydowali się Państwo nabyć od nas Gotową Spółkę (jak zdefiniowano w Regulaminie) albo skorzystać z innych usług wskazanych na portalu.

Wskazane powyżej kategorie danych osobowych są nam niezbędne celem wykonania usługi oraz w celu wykonania nałożonych na nas zobowiązań publicznoprawnych, w szczególności z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Niezbędność dla wykonania usług dotyczy w szczególności możliwości kontaktu z Państw celem wykonania usługi, ale również w celu przygotowania odpowiednich dokumentów, w szczególności gdy po skorzystaniu z Usługi – Zapytanie (jak zdefiniowano w Regulaminie) zdecydowali się Państwo nabyć od nas Gotową Spółkę (jak zdefiniowano w Regulaminie) albo skorzystać z innych usług wskazanych na portalu, m.in. przygotowania odpowiednich pełnomocnictw, umowy sprzedaży udziałów w spółce, zgłoszenia informacji do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i innych organów władzy publicznej, zawiadomienia banków prowadzących rachunki bankowe kupowanej przez Państwa spółki.

 

 • VI. W jaki sposób zbieramy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe zbieramy na dwa sposoby.

Pierwszym z nich jest pozyskiwanie Państwa danych osobowych na skutek Państwa rejestracji na portalu MyLegalStore jako użytkownik  albo wypełnieniu i przesłaniu przez Państwa formularza kontaktowego (w ramach Usługi – Zapytanie).

Drugim sposobem zbierania przez nas Państwa danych osobowych jest bezpośredni kontakt z Państwem. Dzieje się tak w przypadku, gdy wyrazili Państwo zainteresowanie nabyciem Gotowej Spółki (jak zdefiniowano w Regulaminie) albo świadczeniem innych usług jak wskazanych na portalu.

Jednocześnie możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w przypadku gdy osoba kierująca do nas zapytanie przekaże nam Państwa dane, w szczególności, gdy macie Państwo być wspólnikiem nabywanej spółki lub zostać powołani w skład jej organów.

Należy pamiętać, że osoba podająca nam dane osobowe innych osób, występuje w charakterze administratora danych. Ponosi ona pełną odpowiedzialność za legalność udostępnienia nam danych osobowych innych osób. W szczególności dotyczy to tego, czy jest ona upoważniona przez osobę, której dane ujawnia do udostępnienia nam tych danych. Na początkowym etapie przetwarzania przez nas danych osobowych może się więc zdarzyć, że przetwarzamy je mimo tego, że nie upoważnili Państwo osoby kierującej do nas zapytanie do udostępnienia nam tych danych albo przetwarzamy dane, które są błędne lub niepełne. W celu zaradzenia temu problemowi, niezwłocznie gdy otrzymamy Państwa dane osobowe od innej osoby, informujemy Państwa na podany przez użytkownika Państwa adres e-mail, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Gdyby użytkownik podał nam Państwa dane bezprawnie albo gdyby zebrane przez nas dane były nieprawdziwe, mają Państwo prawo odpowiednio do wniesienia sprzeciwu co do dalszego przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych lub do poinformowania nas, o tym że dane osobowe są niekompletne lub błędne. W przypadku otrzymania przez nas sprzeciwu lub informacji o nieprawdziwości lub niekompletności danych osobowych, Państwa dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte z naszych systemów informatycznych i nie będą przez nas dłużej przetwarzane lub zostaną odpowiednio poprawione, by odpowiadały rzeczywistości. Komunikacja z nami w powyższych sprawach odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany w pkt II niniejszej Polityki prywatności.

 

 • VII.     Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie nam danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jednak w takim przypadku nie będziemy w stanie świadczyć na Państwa rzecz jakichkolwiek usług.

 

 • VIII.   Przez jaki okres przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny dla wykonania usług.

Dodatkowo, z uwagi na możliwość powstania potencjalnych roszczeń naszych przeciwko Państwu lub Państwa przeciwko nam, dane osobowe są przechowywane do upływu terminu przedawnienia tych roszczeń w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Podstawą dla takiego przetwarzania jest art. 17 ust. 3 lit. e) RODO.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, dane osobowe są przez nas przetwarzane do momentu poinformowania nas przez Państwa o rezygnacji z kierowania do Państwa jakichkolwiek informacji i przekazów zawierających promocję naszych usług.

 

 • VIII. Do jakich odbiorców przekazujemy Państwa dane osobowe?

W przypadku gdy po skorzystaniu z Usługi – Zapytanie (jak zdefiniowano w Regulaminie) zdecydowali się Państwo nabyć od nas Gotową Spółkę (jak zdefiniowano w Regulaminie) albo skorzystać z innych usług wskazanych na portalu usług świadczonych przez naszych Partnerów, Państwa dane osobowe przekazujemy do naszych Partnerów odpowiedzialnych za świadczenie tych usług.

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich (spoza Unii Europejskiej) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.

 

 • IX. Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzanie przez nas danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, mają Państwo następujące uprawnienia:

1)         mogą Państwo żądać od nas dostępu do Państwa danych osobowych;

2)         mogą Państwo żądać od nas ograniczenia przetwarzania, sprostowania danych oraz ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym);

3)         mają Państwo prawo do zwrócenia się do nas o przeniesienia Państwa danych osobowych do wskazanego administratora;

4)         mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych. Właściwym organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Realizacja wskazanych wyżej uprawnień odbywa się przez ich zgłoszenie nam przez Państwa w jeden ze sposobów podanych rozdziale II (Jak możecie się Państwo z nami skontaktować?). Państwa wnioski są rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż terminie 3 tygodni od ich otrzymania przez nas. Odpowiedź otrzymają Państwo tą samą drogą, jaką posłużyliście się przy składaniu wniosku.

 

 • X. Czy państwa dane osobowe podlegają profilowaniu lub innym procesom automatycznego podejmowania decyzji?

Państwa dane osobowe nie są przez nas wykorzystywane w celu profilowania ani dokonywania procesów związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji wobec Państwa.

 

 • XII. Stosowanie plików cookies

W związku z prowadzeniem przez nas portalu MyLegalStore wykorzystujemy na niej pliki cookies (ciasteczka) w celu optymalizacji procesów zachodzących na tym portalu.

Pliki cookies instalowane są na Państwa urządzeniach końcowych (komputerach, tabletach, smartfonach etc.). Mamy do nich dostęp w trakcie korzystania przez Państwa z portalu MyLegalStore.

Ciasteczka (cookies) stanowią pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym. Wykorzystujemy je do ułatwienia Państwu korzystania z naszego portalu.

Ciasteczka zawierają przede wszystkim nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer oraz czas przechowywania na Państwa urządzeniu końcowym.

Nasza strona internetowa może używać ciasteczek do kontroli dostarczania treści i monitorowania aktywności na naszej stronie oraz do optymalizowania funkcjonalności naszej strony internetowej, w tym do dopasowywania informacji na niej zawartych do Państwa indywidualnych potrzeb oraz do umożliwiania stałego bycia zalogowanym na naszej stronie internetowej. Wykorzystywanie ciasteczek umożliwia nam również prowadzenie statystyki odwiedzin i dostosowywanie jej do panujących trendów.

Zaznaczając opcję Zgadzam się wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej zainstalowanej na Państwa urządzeniu końcowym mogą Państwo cofnąć zgodę na korzystanie przez nas z ciasteczek. Zmiana ustawień wykorzystywania ciasteczek może jednak pociągnąć ze sobą zmianę lub utratę możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności naszej strony internetowej. W szczególności nie będzie możliwe bycie przez Państwa ciągle zalogowanym, jak też wyłączona zostanie możliwość automatycznego logowanie przy wejściu na portal MyLegalStore.