Masz pytania?
POWRÓT DO ARTYKUŁÓW
Data publikacji: 2020-05-05

Rejestracja spółki przez obcokrajowca w Polsce

Założenie i prowadzenie działalności gospodarczej lub zakup gotowej spółki przez obcokrajowców w Polsce nie są problematyczne, w szczególności dla obywateli państw członkowskich UE, dla których najprostszym rozwiązaniem jest zarejestrowanie lub zakup spółki z o.o., czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nieco więcej formalności i czasu wymaga rejestracja spółki przez osobę spoza Unii Europejskiej. Ogólnie jednak biorąc, każdy obcokrajowiec może bez większych przeszkód prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kwestie zakładania spółek kapitałowych i osobowych oraz prowadzenia jednoosobowej działalności przez cudzoziemców regulują odpowiednio Ustawa o Swobodzie Działalności Gospodarczej oraz Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Rejestracja firmy w Polsce – jakie wymagania?

Rejestrowanie działalności gospodarczej oraz spółek przez cudzoziemców będących obywatelami państw członkowskich

 • Unii Europejskiej lub,
 • Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • oraz państw korzystających ze swobody przedsiębiorczości w ramach umów zawartych z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi,

odbywa się na zasadach identycznych jak w przypadku osób posiadających polskie obywatelstwo. (Lista państwa UE i EFTA).

Inaczej sytuacja kształtuje się, jeśli osoba ubiegająca się o rejestrację firmy jest obywatelem innego kraju niż państwo członkowskie UE lub EFTA. Wymagane jest wówczas posiadanie jednego z poniższych:

 • zezwolenia na pobyt stały w RP lub pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • zezwolenia na pobyt czasowy związany z:
  • połączeniem z legalnie przybywającą w Polsce rodziną,
  • kształceniem się na studiach wyższych,
  • wykonywaniem działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG,
  • pozostawaniem w związku małżeńskim z polskim obywatelem zamieszkałym w Polsce,
 • zezwolenia na pobyt ze względów humanitarnych,
 • zezwolenia na pobyt tolerowany,
 • statusu uchodźcy,
 • ważnej Karty Polaka,
 • ochrony uzupełniającej lub czasowej.

Pozostali cudzoziemcy, którzy nie spełniają powyższych warunków także mogą prowadzić biznes w Polsce – muszą w tym celu zarejestrować spółkę kapitałową lub osobową w Polsce i ją prowadzić, ale tylko w formie:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki komandytowej,
 • spółki komandytowo-akcyjnej,
 • spółki akcyjnej.

Cudzoziemcy mogą również nabywać udziały i akcje wyżej wymienionych spółek i do nich przystępować, ale tylko jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.


Zobacz także: Kto może zostać wspólnikiem w spółce z o.o.?

Rejestrowanie spółek kapitałowych i osobowych– gdzie i w jakiej formie?

Spółki kapitałowe i osobowe wymagają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS. Stosowne formularze można wygodnie pobrać online, trzeba jednak pamiętać, że do wniosku o wpis do KRS należy bezwzględnie dołączyć oświadczenie o posiadaniu statusu cudzoziemca. Stanowi ono część głównego wniosku o wpis do KRS, a uzupełnione jest deklaracją obcokrajowca dotyczącą pozostawania właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terenie RP.

Spółki kapitałowe i osobowe różnią się ponadto formą prawną, jak i sposobem ich tworzenia. Większość wymaga powołania w trybie sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, wyjątek stanowi założenie spółki jawnej, którą można powołać w trybie umowy na piśmie pod rygorem nieważności.

Spółki można także zawiązać w trybie online w systemie S24. Możliwe jest wówczas skorzystanie z gotowego wzorca umowy. Szczegóły dotyczące zakładania i warunków prowadzenia wszystkich spółek kapitałowych i osobowych znajdą Państwo się w tabeli Porównanie spółek, a kwestie dotyczące wkładów wnoszonych do spółek adresuje osobny artykuł.

Często wybieranym i dobrym sposobem na posiadanie własnej firmy w Polsce przez obcokrajowca jest zakup gotowej spółki kapitałowej. Rozwiązanie to posiada wiele zalet i korzyści, m.in. pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze oraz zwalnia cudzoziemców z obowiązku dopełnienia szeregu stresujących formalności, o które zadba renomowana firma zajmująca się sprzedażą gotowych spółek.

Zakładanie spółek w Polsce – opodatkowanie i oskładkowanie ZUS

Rejestracja i prowadzenie firmy w Polsce przez obcokrajowca wiąże się z koniecznością zapoznania się z kwestią opodatkowania oraz oskładkowania ZUS.

Osoby posiadające siedzibę firmy lub zarząd na terytorium Polski oraz przebywające na terenie kraju dłużej niż 183 dni w roku podlegają tzw. zasadzie rezydencji podatkowej, zgodnie z którą mają obowiązek płacenia podatków od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Natomiast tzw. nierezydenci podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co w praktyce oznacza zastosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i konieczność płacenia podatku wyłącznie od przychodów i dochodów osiąganych na terytorium RP.

Kwestie płacenia składek na ubezpieczenie społeczne reguluje odrębna zasada, zgodnie z którą dana osoba podlega ubezpieczeniu wyłącznie w jednym państwie. Oznacza to, co następuje:

 • cudzoziemiec podlega obowiązkowi ZUS w Polsce, jeśli prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie na terenie RP,
 • obowiązek płacenia składek ZUS w Polsce nie występuje, jeśli świadczone są usługi transgraniczne,
 • w przypadku prowadzenia spółek na terenie kilku państw, państwem opłacania składek jest:
  • państwo będące stałym miejscem zamieszkania i jednocześnie będące miejscem wykonywania znacznej części działalności,
  • państwo, w którym wykonywana jest znaczna część działalności i stanowiące centrum interesów spółki, ale niebędące stałym miejsce zamieszkania.

GOTOWE SPÓŁKI – SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ

Zobacz także

Porównanie spółek: spółki kapitałowe i spółki osobowe

Jakie są rodzaje i najważniejsze cechy spółek kapitałowych i spółek osobowych? Sprawdź!
Czytaj więcej

Porównanie spółek osobowych i kapitałowych - tabela

Porównanie aspektów prawnych i formalnych dla spółek osobowych i kapitałowych.
Czytaj więcej
KONTAKT
My Legal Store
ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 295 3300
email: contact@mylegalstore.com
Masz pytania?
Wiadomość została wysłana
Wyślij ponownie
Ta strona używa plików "Cookies" ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystywanie. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Polityka prywatności”.
ZGADZAM SIĘ