Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Dostępne natychmiast w formie elektronicznej, wysyłanej na maila

Umową o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest oddzielna od umowy o pracę zawartej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Podmioty postanawiają, że pracownik, który ma dostęp do poufnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę nie będzie mógł prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Umowa o zakazie konkurencji jest zawierana na piśmie pod rygorem nieważności. Określa ona wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy oraz okres obowiązywania zakazu konkurencji. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa w razie ustania przyczyn. W przypadkach uzasadnionych takich jak zakaz lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania, zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa. Odszkodowanie nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Właściwym sądem do rozstrzygania sporów jest sąd pracy.

Cena od: 7,00 

 zł
SKU: 9acf7769aeea Kategoria:

Opis

Umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy najczęściej podpisuje się w sytuacjach, gdy pracownik miał dostęp do poufnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. W umowie zapisana jest wysokość należnego pracownikowi odszkodowania oraz okres obowiązywania zakazu.

Cta

Nie znalazłeś usługi, której szukasz?

Napisz do nas!

Blog

Gotowe spółki, Szablony umów

Spółki gotowe na sprzedaż

Gotowe spółki na sprzedaż umożliwiają niemal natychmiastowe rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Czytaj więcej