Masz pytania?

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na portalu MyLegalStore

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Przedmiot Regulaminu

Regulamin niniejszym określa:

1) prawa i obowiązki Dostawcy oraz Użytkownika w związku z zawarciem Umowy Rezerwacyjnej;

2) techniczne warunki świadczenia przez Dostawcę usług przy wykorzystaniu Portalu, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy urządzenia końcowego Użytkownika z systemem teleinformatycznym Dostawcy;

3) warunki i tryb zawierania pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem Umowy Rezerwacyjnej oraz tryb i warunki rozwiązywania takiej umowy;

4) tryb postępowania reklamacyjnego.


§ 2

Definicje

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Ustawa AML – należy przez to rozumieć ustawę z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu;

2) Dniu Roboczym – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy na podstawie ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy;

3) Dostawcy – należy przez to rozumieć spółkę pod firmą TGC Nominees spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000242123, o numerze NIP: 5252342010 i o kapitale zakładowym 50.000,00 złotych;

4) KC – należy przez to rozumieć ustawę z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

5) KSH – należy przez to rozumieć ustawę z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;

6) Koncie Użytkownika – należy przez to rozumieć zespół cech identyfikujących Użytkownika, z których wynika możliwość dostępu do Portalu i korzystania z jego funkcjonalności - po zalogowaniu przy pomocy użycia indywidualnych loginu i hasła.

7) Nabywcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną przez Użytkownika jako nabywca udziałów w Spółce, przy czym Nabywcą może być również Użytkownik;

8) Opłacie Rezerwacyjnej – należy przez to rozumieć zaliczkę na poczet wykonania Umowy Sprzedaży Udziałów;

9) Pakiecie – należy przez toPakiet Silver,Pakiet Gold lub Pakiet Platinum określające zakres świadczeń dodatkowych wykonywanych przez Dostawcę na rzecz Nabywcy w związku z wykonaniem Umowy Sprzedaży Udziałów;

10) Portalu – należy przez to rozumieć serwis internetowy MyLegalStore dostępny pod adresem www.mylegalstore.com;

11) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

12) RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

13) Sile Wyższej – należy przez to rozumieć nadzwyczajne zdarzenia lub okoliczności, takie jak wojny, akty terroryzmu, strajki generalne,lock-out’y, blokady handlowe, klęski żywiołowe, powszechne przerwy w dostawie energii elektrycznej lub dostępie do Internetu, istotną zmianę stanu prawnego, których wpływu na wykonanie Umowy Strony nie mogły były przewidzieć w chwili jej zawarcia;

14) Spółce – należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w rozumieniu przepisów KSH, w której całość udziałów należy do Dostawcy;

15) Stronach – należy przez to rozumieć Dostawcę i Użytkownika;

16) Umowie lub Umowie Rezerwacyjnej – należy przez to rozumieć umowę rezerwacyjną, jak zdefiniowano w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu;

17) Umowie Sprzedaży Udziałów – należy przez to rozumieć zawieraną między Dostawcą a Nabywcą (Nabywcami) umowę mocą której Dostawca zbywa za wynagrodzeniem całość udziałów w Spółce;

18) Usługach Dodatkowych – należy przez to rozumieć nieobjęte żadnym z Pakietów i świadczone za osobnym wynagrodzeniem na rzecz Nabywcy lub Spółki po nabyciu przez Nabywcę udziałów w Spółce usługi, wskazane przez Użytkownika w czasie zawierania Umowy Rezerwacyjnej, które będą świadczoneprzez określone przez Dostawcę osoby trzecie;

19) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

20) Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która posiada Konto Użytkownika.


§ 3

Wykładnia Regulaminu


1. Odwołania do aktów prawnych prawa powszechnie obowiązującego są odwołaniami do każdoczesnego aktualnego brzmienia tych aktów, chyba że właściwe przepisy intertemporalne nakazują do danego stanu faktycznego stosować inne, niż aktualne, brzmienie tych aktów prawnych. W przypadku, gdyby dany akt prawny utracił moc, odwołania do niego poczynione w niniejszym Regulaminie powinno się odnosić w następującej kolejności:

1) do aktu prawnego, który bezpośrednio zastąpił uchylony akt prawny, w szczególności do aktu prawnego, w ramach którego postanowień (w tym w ramach przepisów wprowadzających, o ile byłyby one uchwalone w formie odrębnej ustawy) uchylono dotychczasowy akt prawny;

2) do aktu prawnego najbardziej zakresowo zbliżonego do uchylonego aktu prawnego;

3) do przepisów innych aktów prawnych, najbardziej zakresowo zbliżonych do zawartych w uchylonym akcie prawnym, do ogólnych reguł prawa, powszechnie przyjętych zwyczajów oraz zasad współżycia społecznego.

2. O ile nic innego nie wynika z kontekstu, liczba pojedyncza obejmuje również liczbę mnogą i odwrotnie.

3. Każdoczesne odniesienie do Dostawcy lub Użytkownika jest odniesieniem się ich następcy prawnego lub następców prawnych.

4. Oznaczenia tytułów poszczególnych rozdziałówi paragrafów niniejszego Regulaminu mają znaczenie interpretacyjne i mogą być wskazówką przy wykładni postanowień Regulaminu tylko w przypadku, gdy treść Regulaminu nie daje jasnego i niebudzącego wątpliwości wyniku interpretacyjnego i tylko w zakresie, który nie narusza generalnego charakteru układu praw i obowiązków Stron wynikającego z niniejszego Regulaminu.


Rozdział II

Warunki świadczenia usług

§ 4

Charakter usług świadczonych przez Dostawcę

1. Portal umożliwia zawarcie pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem Umowy Rezerwacyjnej, na podstawie której Dostawca zobowiązuje się do sprzedaży osobie (osobom) wskazanym przez Użytkownika jako Nabywca (Nabywcy) całości udziałów w Spółce za cenę określoną w niniejszym Regulaminie oraz wykonania usług wskazanych przez Użytkownika, zaś Użytkownik zobowiązuje się między innymi, że Nabywca w terminie wskazanym w niniejszym Regulaminiekupi udziały w Spółce za wskazaną cenę.

2. Z uwagi na charakter świadczonych usług przy wykorzystaniu Portalu, zawarcie Umowy Rezerwacyjnej przy wykorzystaniu Portalu może nastąpić wyłącznie z Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów prawa. 

3. Zawarcie z Użytkownikiem Umowy Rezerwacyjnej nie rodzi jakichkolwiek praw po stronie Nabywców. Umowa Rezerwacyjna nie stanowi w szczególności umowy na rzecz osoby trzeciej w rozumieniu art. 393 KC.


§ 5

Konto Użytkownika

1. Utworzenie Konta Użytkownika wymaga rejestracja na Portalu.

2. Rejestracja na Portalu jest bezpłatna.

3. Rejestracja polega na:

1) wypełnieniu formularza rejestracyjnego zamieszczonego na Portalu zawierającego następujące dane:

a) imię i nazwisko Użytkownika;

b) nazwa firmy w imieniu której Użytkownik występuje (opcjonalnie);

c) numer telefonu Użytkownika;

d) e-mail Użytkownika;

e) hasło.

2) wprowadzeniu wypełnionego formularza do systemu przyciskiem Zarejestruj się, oraz

3) potwierdzeniu rejestracji poprzez wejście na stronę internetową, do której link został przesłany osobie dokonującej rejestracji na wskazany adres e-mail.

4. Poprzez dokonanie rejestracji na Portalu Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.


§ 6

Zawarcie Umowy Rezerwacyjnej

1. Zawarcie Umowy Rezerwacyjnej wymaga wykonania przez Użytkownika następujących czynności:

1) zalogowania się na Portalu;

2) wyboru przez Użytkownika Pakietu (dostępne: Pakiet Silver, Pakiet Gold, Pakiet Platinum);

3) podania przez Użytkownika wymaganych na Portalu dodatkowych danych, w szczególności danych identyfikujących Użytkownika oraz Nabywcę (Nabywców).

4) zatwierdzenia wypełnionego formularza.

2. Z momentem dokonania przez Użytkownika wszystkich czynności, o których mowa w ust. 1powyżej, następuje zawarcie Umowy Rezerwacyjnej.

3. W toku wykonywania czynności prowadzących do zawarcia Umowy Rezerwacyjnej, po wyborze Pakietu, Użytkownik może wskazać, które Usługi Dodatkowe chce, żeby były świadczone na rzecz Spółki po nabyciu udziałów w Spółce przez Nabywcę (Nabywców).


§ 7

Opłata Rezerwacyjna

1. Zawierając Umowę Rezerwacyjną Użytkownik może zdecydować o uiszczeniu na rzecz Dostawcy Opłaty Rezerwacyjnej.

2. Wysokość Opłaty Rezerwacyjnej prezentowana jest na Portalu.

3. Opłata Rezerwacyjna płatna jest przelewem bankowym albo za pomocą systemu płatności internetowych udostępnionych na Portalu.

4. W przypadku wyboru zapłaty Opłaty Rezerwacyjnym przelewem bankowym Użytkownik ma obowiązek zapłacić Opłatę Rezerwacyjną w ciągu 5 Dni Roboczych.

5. Uiszczenie Opłaty Rezerwacyjnejzapewnia zawarcie umowy sprzedaży udziałów w Spółce nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od dostarczenia Dostawcy wszystkich wymaganych informacji i dokumentów.

6. Opłata Rezerwacyjna podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży udziałów w Spółce.

7. Opłata Rezerwacyjna nie podlega zwrotowi, chyba że wygaśnięcie Umowy Rezerwacyjnej następuje z powodu negatywnego wyniku Oceny AML (§ 9pkt2 Regulaminu). 

8. W przypadku rezygnacji z uiszczenia Opłaty Rezerwacyjnej Dostawca dołoży należytej staranności, aby zwarcie umowy sprzedaży udziałów nastąpiło bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Dostawcy wszystkich wymaganych informacji i dokumentów.


§ 8

Wykonanie Umowy Rezerwacyjnej

1. Niezwłocznie po zawarciu Umowy Rezerwacyjnej Dostawca zażąda od Użytkownika dokumentów i informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny transakcji pod kątem zgodności z przepisami Ustawy AML, zgodnie z § 20 niniejszego Regulaminu („Ocena AML”) i przeprowadzi opisaną tam procedurę bezpieczeństwa.

2. Jeżeli badanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie wykaże istnienia ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, Dostawca prześle Użytkownikowi listę wymaganych dokumentów i informacji lub zażąda podjęcia innych czynności niezbędnych do dokonania sprzedaży udziałów w Spółce.

3. Użytkownik pozostaje jedyną osobą kontaktową dla Dostawcy.


§ 9

Wygaśnięcie Umowy Rezerwacyjnej

Umowa Rezerwacyjna wygasa gdy:

1) Użytkownik nie zapłacił Opłaty Rezerwacyjnej w wymaganym terminie – w przypadku zawarcia Umowy Rezerwacyjnej z Opłatą Rezerwacyjną,

2) Ocena AML będzie negatywna – z momentem poinformowania Użytkownika przez Dostawcę w drodze wiadomości e-mail o negatywnym wyniku Oceny AML,

3) Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zawarcia Umowy Rezerwacyjnej nie wykona czynności niezbędnych do sprzedaży udziałów w Spółce na rzecz Nabywcy (Nabywców), w szczególności nie zostanie dokonana zapłata całości ceny sprzedawanych udziałów w Spółce.


§ 10

Udziały i Pakiety

1. Przedmiotem nabycia są udziały w Spółce, która została prawidłowo zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, posiada nadane numery NIP oraz REGON, została zgłoszona jako płatnik podatku VAT i posiada w pełni opłacony kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 PLN, który częściowo został wykorzystany na czynności związane z założeniem Spółki.

2. Wszystkie Spółki oferowane przez Dostawcę nie prowadziły nigdy działalności gospodarczej, nie zatrudniały pracowników oraz nie posiadają zobowiązań (gwarancja czystej karty), co jest przedmiotem zapewnienia składanego przez Dostawcę w umowie sprzedaży udziałów.

3. Użytkownik może wybrać jeden z następujących pakietów: Pakiet Silver, Pakiet Gold lub Pakiet Platinum. 

4. Pakiet Silver obejmuje:

1) nabycie udziałów w Spółce założonej przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, o której mowa w art. 1571 KSH;

2) zgłoszenie nabycia udziałów w Spółce do właściwego urzędu skarbowego.

5. Pakiet Gold obejmuje:

1) nabycie udziałów wSpółce, która została założona przez sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego, w którym m.in. zastrzeżono:

a) 51% kworum na zgromadzeniach wspólników 

b) podwyższone większości głosów wymagane do powzięcia uchwał w określonych sprawach;

c) prawo pierwszeństwa wspólników do nabycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym;

d) konieczność uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników na zbycie udziałów,

e) możliwość podwyższenia kapitału zakładowego do określonej wysokości w ciągu określonego czasu bez konieczności ponoszenia opłat notarialnych.

2) zgłoszenie nabycia udziałów w Spółce do właściwego urzędu skarbowego,

3) założenie rachunku bankowego dla Spółki lub przeniesienie uprawnień do istniejącego rachunku.

6. Pakiet Platinumobejmuje wszelkie elementy, jakie obejmuje PakietGold a ponadtozapewnia zakup Spółki bez konieczności wizyty w Polsce.

7. Ceny poszczególnych pakietów prezentowane są w Portalu.

8. Do ceny Pakietu doliczana jest wysokość kapitału zakładowego Spółki, pozostającego na rachunku bankowym lub w kasie Spółki na dzień sprzedaży udziałów w Spółce.

9. Cena Pakietu powiększona zgodnie z ust. 8 powyżej podlega zapłacie przez Nabywcę (Nabywców) na rachunek bankowy Dostawcy przed zawarciem umowy sprzedaży udziałów w Spółce. Dostawca powstrzyma się z przeniesieniem udziałów w Spółce na Nabywcę (Nabywców) do czasu otrzymania przedmiotowej płatności.


§ 11

Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązany jest do:

1) przestrzegania postanowień Regulaminu;

2) ścisłej współpracy z Dostawcą w zakresie realizacji usług związanych z wykonywaniem przez Dostawcę Umowy Rezerwacyjnej, w szczególności do odpowiadania na wszelkie pytania Dostawcy i do dostarczania wszelkich wymaganych prawem, w szczególności przepisami KSH, dokumentów i informacji żądanych przez Dostawcę celem prawidłowej realizacji przedmiotowych usług;

3) terminowej zapłaty całości wynagrodzenia, bez prawa do potrącania jakichkolwiek swoich należności względem Dostawcy z należnością Dostawcy z tytułu wynagrodzenia za świadczone usługi;

4) zwolnienia Dostawcy od wszelkich roszczeń osób trzecich, w tym Nabywców oraz zwrócenia Dostawcy wszelkich zapłaconych kar administracyjnych lub odszkodowań, w szczególności z tytułu niezgodnego z prawem przetwarzania przez Dostawcę danych osobowych podanych mu przez Użytkownika, o ile te roszczenia, kary lub odszkodowania wynikły na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik lub Nabywcy. 


§ 12

Obowiązki Dostawcy

1. Dostawca jest zobowiązany do utrzymywania funkcjonalności Portalu przez okres świadczenia usług na rzecz Użytkownika. Dostawca może wprowadzać wszelkie zmiany na Portalu, które nie zakłócają świadczenia usług na rzecz Użytkownika, w szczególności nie powodują konieczności ponownej rejestracji.

2. Dostawca przy wykonywaniu usług dokłada należytej staranności wynikającej z charakteru prowadzonej przez siebie profesjonalnej działalności gospodarczej.


§ 13

Usługi Dodatkowe

1. W toku wykonywania czynności prowadzących do zawarcia Umowy Rezerwacyjnej Użytkownik może wyrazić zainteresowanie świadczeniem na rzecz Nabywcy lub Spółki Usług Dodatkowych.

2. Usługi Dodatkowe świadczone są przez podmioty trzecie, wskazane przez Dostawcę.

3. Usługi Dodatkowe świadczone są na zasadach wskazanych przez poszczególnych dostawców usług i wymagają osobnego porozumienia pomiędzy Nabywcą/Spółką a usługodawcą.

4. Zakres Usług Dodatkowych i opis poszczególnych usług prezentowany jest w Portalu. 

5. Usługi Dodatkowe świadczone są za osobnym wynagrodzeniem.


Rozdział III

Odpowiedzialność

§ 14

Wyłączenia odpowiedzialności

1. Dostawca nie jest odpowiedzialny za nieprawidłowe funkcjonowanie Portalu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z uwagi na problemy techniczne leżące po stronie podmiotów świadczących usługi hostingowe.

2. Dostawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Rezerwacyjnej z przyczyn niezależnych od Dostawcy, w szczególności za odmowę banku założenia dla Spółki rachunku lub brak zgody banku na dalsze prowadzenie rachunku dla Spółki po sprzedaży jej udziałów na rzecz Nabywcy (Nabywców).


§ 15

Limit odpowiedzialności

Jakakolwiek odpowiedzialność Dostawcy wobec Użytkownika z jakiegokolwiek tytułu nie może przekroczyć jednokrotności kwoty Opłaty Rezerwacyjnej, aktualnej na chwilę zawierania Umowy Rezerwacyjnej.


§ 16

Siła Wyższa

1. Strony są w przypadku zaistnienia Siły Wyższej zobowiązane do dołożenia wszelkich starań, by zaistnienie Siły Wyższej nie przeszkodziło w wykonaniu wzajemnych zobowiązań Stron. W przypadku jednak, gdyby nie było to możliwe, żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynikłe z powodu zaistnienia Siły Wyższej, której wpływu na zobowiązanie nie dało się powstrzymać.

2. Po ustaniu Siły Wyższej Strony są na powrót zobowiązane do świadczeń zgodnie z Umową i Regulaminem.


Rozdział IV

Techniczne warunki korzystania z Portalu

§ 17

1. Korzystanie z Portalu może się odbywać za pomocą urządzeń PC z systemem Windows, urządzeń mobilnych z systemem Android, iOS.

2. Korzystanie z Portalu następuje za pomocą następuje za pomocą jednej z następujących przeglądarek internetowych:

1) Mozilla,

2) Chrome,

3) Opera,

4) Edge.

3. W starszych wersjach przeglądarek mogą pojawiać się błędy w wyświetlaniu Portalu. Z tego względu, a także ze względu na poprawę bezpieczeństwa, zalecamy Użytkownikom zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

4. Użytkownik nie może przy korzystaniu z Portalu dostarczać ani w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać treści niezgodnych z prawem.


Rozdział V

Postępowanie reklamacyjne

§ 18

1. W przypadku, gdyby w ocenie UżytkownikaDostawca świadczył usługi nienależycie, Użytkownik ma prawo zwrócić się do Dostawcy z reklamacją przesłaną wiadomością e-mail na korespondencyjny adres poczty elektronicznejDostawcy wskazany w § 21 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Dostawcę w terminie 1 miesiąca od dnia jej otrzymania. Odpowiedź zostanie wysłana Użytkownikowi pocztą elektroniczną, na adres e-mail podany przy rejestracji lub zmieniony później zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3. Brak odpowiedzi Dostawcy w miesięcznym terminie poczytuje się za odmowne rozpatrzenie reklamacji.

4. W przypadku odmownego rozpatrzenia reklamacji Użytkownik lub Nabywca mogą dochodzić roszczeń wobec Dostawcy na drodze sądowej.


Rozdział VI

Ochrona danych osobowych

§ 19


1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Portalu, Dostawca przetwarza dane osobowe Użytkownika oraz Nabywcy (Nabywców), jak również osób fizycznych działających w imieniu Nabywców.

2. Dostawca jest administratorem danych osobowych wskazanych w ust. 1. Dane te zostają Dostawcy udostępnione przez Użytkownika. Użytkownik jest administratorem danych osobowych Nabywców i ponosi pełną odpowiedzialność za legalność przetwarzania tych danych, w szczególności za legalność ich udostępnienia Dostawcy.

3. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku funkcjonowaniem Portalu znajdują się w Polityce ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem portalu MyLegalStore.


Rozdział VII

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

§ 20

1. Dostawca jest instytucją obowiązaną na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 16 Ustawy AML i w związku z tym jest zobowiązany stosować przepisy tej ustawy, w szczególności dotyczące środków bezpieczeństwa finansowego, w tym identyfikacji Użytkownika oraz Nabywcy (Nabywców) i ich beneficjentów rzeczywistych, oceny stosunków gospodarczych lub transakcji okazjonalnych zawieranych z Użytkownikiem i Nabywcą (Nabywcami) oraz bieżącego monitorowania tych stosunków.

2. W ramach wykonywania obowiązków instytucji obowiązanej Dostawca jeszcze przed zawarciem Umowy Rezerwacyjnej żąda od Użytkownika określonych informacji, których odmowa podania przez Użytkownika uniemożliwia zawarcie Umowy Rezerwacyjnej.

3. Po zawarciu Umowy Rezerwacyjnej Dostawca żąda od Użytkownika wszelkich dokumentów lub informacji, jakie w ocenie Dostawcy są niezbędne dla ustalenia przez Dostawcę, czy nabycie przez Nabywcę (Nabywców) udziałów w Spółce wiąże się z ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

4. Od momentu dostarczenia przez Użytkownika wszystkich żądanych dokumentów i udzielenia wszystkich żądanych informacji, Dostawca przeprowadza w terminie 10 Dni Roboczych weryfikację, czy sprzedaży udziałów w Spółce na rzecz Nabywcy (Nabywców) nie wiąże się z ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Wskazany termin może zostać jednostronnie przedłużony przez Dostawcę o nie więcej, niż kolejne 10 Dni Roboczych, po zawiadomieniu o tym Użytkownika drogę mailową na podany przez Użytkownika przy rejestracji adres e-mail.

5. Negatywna ocena opisanego powyżej badania skutkuje wygaśnięciem Umowy Rezerwacyjnej oraz upoważnia Dostawcę do wykonania innych czynności wymaganych przez Ustawę AML, w szczególności do powiadomienia właściwych organów władzy publicznej.


Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 21

1. Wszelka korespondencja z Dostawcą odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail contact@mylegalstore.com. Nie dotyczy to przypadków, gdy konieczne jest dostarczenie Dostawcy oryginałów wymaganych dokumentów. O konieczności dostarczenia oryginałów określonych dokumentów Dostawca każdorazowo informuje Użytkownika.

2. Dostawca może w każdym czasie zmienić Regulamin. Zmiany odnoszą się wyłącznie do Umów Rezerwacyjnych, którezawarto po zmianie Regulaminu.

3. Dokonanie przez Użytkownika rejestracji na Portalu lub zawarcie Umowy Rezerwacyjnej nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw autorskich lub praw pokrewnych do jakichkolwiek treści zamieszczonych na Portalu.

4. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji poufnych i do nie wykorzystywania ich do własnych potrzeb. Zobowiązuje się ponadto i gwarantuje, że Nabywcy również zachowają te informacje w poufności. Przez informacje poufne należy rozumieć informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa prowadzonego przez Dostawcę lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile Dostawca podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

5. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okazało się nieważne lub bezskuteczne, w jego miejsce wejdą odpowiednie postanowienia powszechnie obowiązującego prawa polskiego, najbardziej zbliżone swym charakterem do bezskutecznych lub nieważnych postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Jeżeli między Dostawcą a Użytkownikiem lub Nabywcami powstanie jakikolwiek spór, będzie on rozstrzygany przez sąd powszechny właściwy według każdoczesnej siedziby Dostawcy.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawa oraz KC.

KONTAKT
My Legal Store
ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa, Polska
Masz pytania?
Wiadomość została wysłana
Wyślij ponownie
Serwis korzysta z plików cookies w celu prawidłowego świadczenia usług, jak również w celach statystycznych oraz reklamowych. Więcej informacji w naszej polityce prywatności”.
ZGADZAM SIĘ