REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

NA PORTALU MYLEGALSTORE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1

Przedmiot Regulaminu

Regulamin niniejszym określa:

 • rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług na rzecz Użytkownika za pomocą serwisu internetowego dostępnego pod nazwą www.mylegalstore.com.
 • techniczne warunki świadczenia przez Dostawcę usług przy wykorzystaniu Portalu, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy urządzenia końcowego Użytkownika z systemem teleinformatycznym Dostawcy;
 • tryb postępowania reklamacyjnego.

 

2

Definicje

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  • Dniu Roboczym – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy na podstawie ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy;
  • Dostawcy – należy przez to rozumieć MY LEGAL SOLUTIONS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000242123, o numerze NIP: 5252342010 i o kapitale zakładowym 50.000,00 złotych;
  • Gotowej Spółce – należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w rozumieniu przepisów KSH, prawidłowo zawiązaną i zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą nadane numery NIP i REGON, oraz w pełni opłacony kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 PLN, wykorzystany częściowo na czynności związane z jej założeniem, która nie prowadziła nigdy działalności gospodarczej, nie zatrudniała pracowników oraz nie posiada zobowiązań (gwarancja czystej karty) i w której całość udziałów należy do Dostawcy;
  • KC – należy przez to rozumieć ustawę z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  • KSH – należy przez to rozumieć ustawę z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
  • Koncie Użytkownika – należy przez to rozumieć prowadzony dla Użytkownika przez Dostawcę pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informację o jego działaniach w ramach Portalu;
  • Portalu – należy przez to rozumieć prowadzoną przez Dostawcę na zasadach określonych w Regulaminie, platformę on-line, o charakterze otwartym, dostępną w domenie mylegalstore.com;
  • Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;
  • RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • Sile Wyższej – należy przez to rozumieć nadzwyczajne zdarzenia lub okoliczności, takie jak wojny, akty terroryzmu, strajki generalne, lock-out’y, blokady handlowe, klęski żywiołowe, powszechne przerwy w dostawie energii elektrycznej lub dostępie do Internetu, istotną zmianę stanu prawnego, których wpływu na wykonanie Umowy Strony nie mogły były przewidzieć w chwili jej zawarcia;
  • Stronach – należy przez to rozumieć Dostawcę i Użytkownika;
  • Szablonie Dokumentu – należy przez to rozumieć udostępniony przez Dostawcę na Portalu wzór dokumentu o charakterze prawniczym w języku polskim lub angielskim;
  • Usługach – należy przez to rozumieć usługi świadczone przy wykorzystaniu Portalu;
  • Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  • Ustawie AML – należy przez to rozumieć ustawę z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu;
  • Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną korzystającą z Portalu.

3

Wykładnia Regulaminu

 1. Odwołania do aktów prawnych prawa powszechnie obowiązującego są odwołaniami do każdoczesnego aktualnego brzmienia tych aktów, chyba że właściwe przepisy intertemporalne nakazują do danego stanu faktycznego stosować inne, niż aktualne, brzmienie tych aktów prawnych. W przypadku, gdyby dany akt prawny utracił moc, odwołania do niego poczynione w niniejszym Regulaminie powinno się odnosić w następującej kolejności:
  • do aktu prawnego, który bezpośrednio zastąpił uchylony akt prawny, w szczególności do aktu prawnego, w ramach którego postanowień (w tym w ramach przepisów wprowadzających, o ile byłyby one uchwalone w formie odrębnej ustawy) uchylono dotychczasowy akt prawny;
  • do aktu prawnego najbardziej zakresowo zbliżonego do uchylonego aktu prawnego;
  • do przepisów innych aktów prawnych, najbardziej zakresowo zbliżonych do zawartych w uchylonym akcie prawnym, do ogólnych reguł prawa, powszechnie przyjętych zwyczajów oraz zasad współżycia społecznego.
 2. O ile nic innego nie wynika z kontekstu, liczba pojedyncza obejmuje również liczbę mnogą i odwrotnie.
 3. Każdoczesne odniesienie do Dostawcy lub Użytkownika jest odniesieniem się ich następcy prawnego lub następców prawnych.
 4. Oznaczenia tytułów poszczególnych rozdziałów i paragrafów niniejszego Regulaminu mają znaczenie interpretacyjne i mogą być wskazówką przy wykładni postanowień Regulaminu tylko w przypadku, gdy treść Regulaminu nie daje jasnego i niebudzącego wątpliwości wyniku interpretacyjnego i tylko w zakresie, który nie narusza generalnego charakteru układu praw i obowiązków Stron wynikającego z niniejszego Regulaminu.

 

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 

4

Rodzaj usług świadczonych za pośrednictwem Portalu

 1. Dostawca świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu na rzecz Użytkowników następujące Usług:
  • Usługa – Szablony Dokumentów.
  • Usługa – Zapytanie.
 2. Usługa – Szablony Dokumentów umożliwia Użytkownikowi uzyskanie projektu określonego dokumentu o charakterze prawnym (umowy, porozumienia, regulaminu, itp.). Opis i szczegółowe zasady świadczenia Usługi – Szablony Dokumentów zamieszczone są w Rozdziale III niniejszego Regulaminu. Usługa – Szablony Dokumentów w podstawowej opcji świadczona jest nieodpłatnie, zaś w opcjach rozszerzonych odpłatnie.
 3. Usługa – Zapytanie umożliwia Użytkownikowi przesłanie Dostawcy zapytania o możliwość nabycia Gotowej Spółki albo innych usług wskazanych na Portalu. Opis i szczegółowe zasady świadczenia tej Usługi zamieszczone są w Rozdziale IV niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z przedmiotowej Usługi nie wymaga uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz Dostawcy.

 

5

Warunki Korzystania z Portalu

 1. Do korzystania z Portalu wymagane jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownicy korzystający z Portalu mogą dokonać rejestracji i utworzyć Konto Użytkownika.
 3. Do korzystania z Usługi – Szablony Dokumentów wymagane jest utworzenie Konta Użytkownika, zaś Korzystanie z Usługi – Zapytanie nie wymaga rejestracji i jest możliwe bez posiadania Konta Użytkownika.

 

6

Konto Użytkownika

 1. Utworzenie Konta Użytkownika wymaga rejestracji na Portalu.
 2. Rejestracja na Portalu jest bezpłatna.
 3. Rejestracja polega na:
  • wypełnieniu formularza rejestracyjnego zamieszczonego na Portalu zawierającego następujące dane:
   1. imię i nazwisko Użytkownika;
   2. nazwa firmy w imieniu której Użytkownik występuje (opcjonalnie);
   3. numer telefonu Użytkownika;
   4. e-mail Użytkownika;
   5. hasło,
  • zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja poprzez zaznaczenie wskazanego pola w formularzu rejestracyjnym,
  • wprowadzeniu wypełnionego formularza do systemu przyciskiem Zarejestruj się, oraz
  • potwierdzeniu rejestracji poprzez wejście na stronę internetową, do której link został przesłany osobie dokonującej rejestracji na wskazany adres e-mail.
 4. Użytkownik ma obowiązek podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych, zaś rejestracja jest możliwa wyłącznie dla osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Spełnienie tych warunków Użytkownik potwierdza poprzez zaznaczenie wskazanego pola w formularzu rejestracyjnym.
 5. Poprzez dokonanie rejestracji na Portalu Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz jego załączników, zaś utworzenie Konta Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Użytkownika.
 6. Loginem do Konta Użytkownika jest wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
 7. Użytkownik ma obowiązek utrzymywać w tajemnicy hasło do Konta Użytkownika i nie udostępniać go osobom trzecim. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się korzystanie z haseł zawierających co najmniej 8 znaków, w tym wielkie i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne, jak również zmianę haseł raz na 30 dni. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za czynności wykonane przez osobę trzecią, która zalogowała się na Portalu przy pomocy loginu i hasła jakiegokolwiek Użytkownika. W takim przypadku Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za czynności dokonane przy wykorzystaniu jego Konta Użytkownika.

 

7

Usunięcie Konta Użytkownika

 1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Portalu poprzez usunięcie Konta Użytkownika.
 2. Dostawca ma prawo bez wcześniejszego powiadomienia usunąć Konto Użytkownika jeżeli:
  • dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym są nieprawdziwe;
  • Dostawca ma uzasadnione podejrzenia, że dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym są nieprawdziwe;
  • Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu.
 3. O usunięciu Konta Użytkownika Dostawca powiadomi Użytkownika w drodze korespondencji elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.

 

SZABLONY DOKUMENTÓW

8

Opis usługi

 1. Korzystać z Usługi – Szablony Dokumentów mogą jedynie Użytkownicy posiadający aktywne Konto Użytkownika, którzy zalogowali się na Portalu przy pomocy powiązanego z ich Kontem Użytkownika loginu oraz hasła.
 2. W ramach Usługi – Szablony Dokumentów Użytkownik może skorzystać z opcji PRINT, EDIT, SUBSCRIBE.
 3. Opcja PRINT umożliwia Użytkownikowi pobranie wybranego Szablonu Dokumentu w wersji do wydruku, w formacie PDF, bez możliwości edycji treści dokumentu przed wydrukowaniem.
 4. Opcja EDIT umożliwia Użytkownikowi pobranie wybranego Szablonu Dokumentu, którego treść będzie dostępna w wersji edytowalnej, w formacie RTF.
 5. Opcja SUBSCRIBE umożliwia nieograniczone korzystanie z Opcji EDIT przez czas trwania subskrypcji.
 6. Dostępna wersja językowa określonego Szablonu Dokumentu wskazana jest na Portalu.

 

9

Zasady korzystania z usługi

 1. Skorzystanie z Usługi – Szablony Dokumentów wymaga wykonania przez Użytkownika następujących czynności:
  • zalogowania się na Portalu;
  • wyboru przez Użytkownika określonego Szablonu Dokumentu z listy dostępnych szablonów;
  • wyboru Opcji (Print, Edit, Subscribe);
  • podania przez Użytkownika dodatkowych informacji (dotyczy Edit, Subscribe) lub rezygnacji z podania tych informacji;
  • zadeklarowania przez Użytkownika czy korzysta z Usługi – Szablony Dokumentów jako konsument, a w przypadku złożenia deklaracji o działaniu w charakterze konsumenta – wyrażeniu zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów (Dz.U. z 2020 r., poz. 827, ze zm.), co będzie równoznaczne z utratą prawa odstąpienia od umowy;
  • zatwierdzenia wypełnionego formularza i złożenia zamówienia;
  • dokonania opłaty (o ile dotyczy).
 2. Po dokonaniu przez Użytkownika wszystkich czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, następuje wykonanie Usługi – Szablony Dokumentów poprzez udostępnienie Użytkownikowi możliwości pobrania wygenerowanego Szablonu Dokumentu w wersji nieedytowalnej lub edytowalnej (w zależności od wybranej opcji) przez cały czas, w którym Konto Użytkownika pozostaje aktywne.
 3. Koszt Usługi – Szablony Dokumentów w odpowiednich opcjach oraz dostępne okresy subskrypcji w Opcji SUBSCRIBE są wskazane na Portalu.
 4. Płatności dokonywane są za pośrednictwem wskazanego na Portalu serwisu. Za moment dokonania opłaty uznaje się pozytywny wynik autoryzacji przez serwis obsługujący płatności.

 

10

Szablony Dokumentów

 1. Szablony Dokumentów, stanowią dokumenty o charakterze prawniczym z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i prawa administracyjnego.
 2. Dostawca zapewnia zgodność danego Szablonu Dokumentu z prawem obowiązującym na terytorium kraju, w którym Usługa – Szablony Dokumentów jest świadczona, na datę weryfikacji danego dokumentu, która jest wskazana na każdym dokumencie. Dostawca nie odpowiada za niezgodność jakiegokolwiek Szablonu Dokumentu z prawem, które weszło w życie po dacie weryfikacji, jak również w przypadku, gdy po dacie weryfikacji nastąpiła zmiana interpretacji prawa.
 3. Dostawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku samodzielnego modyfikowania treści Szablonu Dokumentu przez Użytkownika.
 4. Po wygenerowaniu przez Dostawcę Szablonu Dokumentu i jego pobraniu przez Użytkownika, Użytkownik uzyskuje prawo do wykorzystania uzyskanego Szablonu Dokumentu na własne potrzeby bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z zastrzeżeniem, że prawem właściwym dla dokumentu jest prawo polskie, w tym również prawo do zwielokrotniania Szablonu Dokumentu techniką drukarską, a w przypadku gdy Użytkownik nabył Szablon Dokumentu w wersji edytowalnej również prawo do jego modyfikowania, za wyjątkiem tłumaczenia.
 5. W żadnym wypadku Użytkownik nie ma prawa do:
  • modyfikowania Szablonu Dokumentu, który nabył wyłącznie w wersji nieedytowalnej;
  • udostępniania Szablonu Dokumentu osobom trzecim odpłatnie lub nieodpłatnie;
  • publikowania Szablonu Dokumentu w jakikolwiek sposób,
  • dokonywania tłumaczenia Szablonu Dokumentu na jakikolwiek język.

USŁUGA – ZAPYTANIE

11

Opis i zasady korzystania z usługi

 1. Usługa – Zapytanie polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania do Dostawcy zapytania o możliwość zakupu Gotowej Spółki albo świadczenia na rzecz Użytkownika innych usług wskazanych na Portalu, m.in. usług prawnych.
 2. Korzystanie z Usługi – Zapytanie nie wymaga rejestracji na Portalu.
 3. Skorzystanie z Usługi – Zapytanie wymaga:
  • podania przez Użytkownika wymaganych na Portalu danych identyfikujących Użytkownika;
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Dostawcę danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez przesyłaniu zapytania.
 4. Wysłanie zapytania jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Użytkownika.
 5. Wysłanie zapytania nie kreuje żadnego stosunku obligacyjnego pomiędzy Użytkownikiem
  a Dostawcą. Dostawca dołoży starań aby skontaktować się z Użytkownikiem bez zbędnej zwłoki. Zazwyczaj pierwszy kontakt Dostawcy z Użytkownikiem po przesłaniu zapytania ma miejsce
  w czasie nie dłuższym niż 2 Dni Robocze od otrzymania przez Dostawcę zapytania Użytkownika.
 6. Dalsza korespondencja oraz inne czynności dokonywane pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem nie podlegają postanowieniom niniejszego Regulaminu i są przedmiotem osobnych uzgodnień. Nie stosuje się do niż także przepisów Ustawy, gdyż nie mają charakteru usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 7. Przeprowadzenie transakcji sprzedaży Gotowej Spółki przez Dostawcę na rzecz Użytkownika jest uzależnione od spełnienia przez Użytkownika wszystkich wymogów wynikających z obowiązującego prawa, w szczególności od przedłożenia przez Użytkownika dokumentów i informacji niezbędnych do przeprowadzenia przez Dostawcę oceny transakcji pod kątem zgodności z przepisami Ustawy AML.
 8. Użytkownik przed wysłaniem zapytania o Gotową Spółkę może dokonać wybór pakietu usług, którymi jest zainteresowany, z pakietów opisanych na Portalu, przy czym wybór ma jedynie charakter informacyjny i nie kreuje po stronie Dostawcy ani Użytkownika żadnych praw lub obowiązków.

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

 

12

Obowiązki Użytkownika

Użytkownik zobowiązany jest do:

 • przestrzegania postanowień Regulaminu;
 • ścisłej współpracy z Dostawcą przy wykonywaniu przez Dostawcę Usług świadczonych przy wykorzystaniu Portalu, w szczególności przy wykonywaniu przez Dostawcę Umowy Rezerwacyjnej, której wykonanie wymaga udzielania przez Użytkownika odpowiedzi na wszelkie pytania Dostawcy i do dostarczania Dostawcy wszelkich dokumentów i informacji żądanych przez Dostawcę;
 • terminowej zapłaty opłaty za świadczoną usługę w całości, bez prawa do potrącania jakichkolwiek swoich należności względem Dostawcy z należnością Dostawcy z tytułu świadczonej usługi;
 • zwolnienia Dostawcy od wszelkich roszczeń osób trzecich, w tym Nabywców oraz zwrócenia Dostawcy wszelkich zapłaconych kar administracyjnych lub odszkodowań, w szczególności z tytułu niezgodnego z prawem przetwarzania przez Dostawcę danych osobowych podanych mu przez Użytkownika, o ile te roszczenia, kary lub odszkodowania wynikły na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik lub Nabywca.

 

13

Obowiązki Dostawcy

 1. Dostawca jest zobowiązany do utrzymywania funkcjonalności Portalu przez okres świadczenia Usług na rzecz Użytkownika. Dostawca może wprowadzać wszelkie zmiany na Portalu, które nie zakłócają świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, w szczególności nie powodują konieczności ponownej rejestracji.
 2. Dostawca przy wykonywaniu Usług dokłada należytej staranności wynikającej z charakteru prowadzonej przez siebie profesjonalnej działalności gospodarczej.

 

14

Odpowiedzialność

 1. Dostawca nie jest odpowiedzialny za nieprawidłowe funkcjonowanie Portalu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z uwagi na problemy techniczne leżące po stronie podmiotów świadczących usługi hostingowe.
 2. Całkowita odpowiedzialność Dostawcy wobec Użytkownika z jakiegokolwiek tytułu nie może przekroczyć jednokrotności kwoty uiszczonej przez Użytkownika tytułem opłaty za korzystanie z usługi świadczonej za pośrednictwem Portalu, a jeżeli usługa jest świadczona nieodpłatnie – kwoty 1 złotych.

 

15

Siła Wyższa

 1. Strony są w przypadku zaistnienia Siły Wyższej zobowiązane do dołożenia należytej staranności, by zaistnienie Siły Wyższej nie przeszkodziło wykonaniu wzajemnych zobowiązań Stron. W przypadku jednak, gdyby nie było to możliwe, żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swojego zobowiązania na skutek zaistnienia Siły Wyższej, której wpływu na zobowiązanie nie dało się powstrzymać.
 2. Po ustaniu Siły Wyższej Strony są na powrót zobowiązane do wzajemnych świadczeń zgodnie z Regulaminem.

 

16

Ochrona danych osobowych

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Portalu, Dostawca przetwarza dane osobowe Użytkownika oraz Nabywcy (Nabywców), jak również osób fizycznych działających w imieniu Nabywców.
 2. Dostawca jest administratorem danych osobowych wskazanych w ust. 1. Dane te zostają Dostawcy udostępnione przez Użytkownika. Użytkownik jest administratorem danych osobowych Nabywców i ponosi pełną odpowiedzialność za legalność przetwarzania tych danych, w szczególności za legalność ich udostępnienia Dostawcy.
 3. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku funkcjonowaniem Portalu znajdują się w Polityce prywatności Portalu.

 

17

Poufność i Prawa własności intelektualnej

 1. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji poufnych i do nie wykorzystywania ich do własnych potrzeb. Zobowiązuje się ponadto i gwarantuje, że Nabywcy również zachowają te informacje w poufności. Przez informacje poufne należy rozumieć wszelkie informacje dotyczące przedsiębiorstwa prowadzonego przez Dostawcę lub Usług świadczonych przez Dostawcę, w tym informacje techniczne i organizacyjne, lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób.
 2. Dokonanie przez Użytkownika rejestracji na Portalu oraz złożenie zamówienia na jakiekolwiek Usługi świadczone za pośrednictwem Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw autorskich lub praw pokrewnych do jakichkolwiek treści zamieszczonych na Portalu lub udostępnionych Użytkownikowi, za wyjątkiem przypadków szczegółowo opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

18

Techniczne warunki korzystania z Portalu

 1. Korzystanie z Portalu może się odbywać za pomocą urządzeń PC z systemem Windows, urządzeń mobilnych z systemem Android lub iOS.
 2. Korzystanie z Portalu następuje za pomocą jednej z następujących przeglądarek internetowych:
  • Mozilla,
  • Chrome,
  • Opera,
  • Edge.
 3. W starszych wersjach przeglądarek mogą pojawiać się błędy w wyświetlaniu Portalu. Z tego względu, a także ze względu na poprawę bezpieczeństwa, zalecamy Użytkownikom zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.
 4. Użytkownik nie może przy korzystaniu z Portalu dostarczać ani w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać treści niezgodnych z prawem.

19

Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku, gdyby w ocenie Użytkownika Dostawca świadczył Usługi nienależycie, Użytkownik ma prawo zwrócić się do Dostawcy z reklamacją przesłaną wiadomością e-mail na korespondencyjny adres poczty elektronicznej Dostawcy wskazany w 20 niniejszego Regulaminu.
 2. W treści zgłoszenia należy podać:
  • Imię i nazwisko/nazwę firmy zgłaszającego;
  • Adres poczty elektronicznej Użytkownika;
  • Opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Dostawca przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Prawidłowo złożona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Dostawcę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź zostanie wysłana Użytkownikowi pocztą elektroniczną, na adres e-mail podany przy rejestracji lub zmieniony później zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Brak odpowiedzi Dostawcy w 30 dniowym terminie poczytuje się za pozytywne rozpatrzenie reklamacji (nie dotyczy użytkowników nie będących konsumentami).
 6. W przypadku odmownego rozpatrzenia reklamacji Użytkownik lub Nabywca mogą dochodzić roszczeń wobec Dostawcy na drodze sądowej.

20

Postanowienia końcowe

 1. Wszelka korespondencja z Dostawcą odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: contact@mylegalstore.com. Nie dotyczy to przypadków, gdy konieczne jest dostarczenie Dostawcy oryginałów wymaganych dokumentów. O konieczności dostarczenia oryginałów określonych dokumentów Dostawca każdorazowo informuje Użytkownika.
 2. Dostawca może w każdym czasie zmienić Regulamin. Zmiany odnoszą się wyłącznie do Usług, których świadczenie rozpoczęło się po zmianie Regulaminu.
 3. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okazało się nieważne lub bezskuteczne, w jego miejsce wejdą odpowiednie postanowienia powszechnie obowiązującego prawa polskiego, najbardziej zbliżone swym charakterem do bezskutecznych lub nieważnych postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Jeżeli między Dostawcą a Użytkownikiem lub Nabywcami powstanie jakikolwiek spór, będzie on rozstrzygany przez sąd powszechny właściwy według każdoczesnej siedziby Dostawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawa oraz KC.