Data publikacji:

Rejestracja spółki przez obcokrajowca w Polsce

Założenie i prowadzenie działalności gospodarczej lub zakup gotowej spółki przez obcokrajowców w Polsce nie są problematyczne, w szczególności dla obywateli państw członkowskich UE, dla których najprostszym rozwiązaniem jest zarejestrowanie lub zakup spółki z o.o., czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nieco więcej formalności i czasu wymaga rejestracja spółki przez osobę spoza Unii Europejskiej. Ogólnie jednak biorąc, każdy obcokrajowiec może bez większych przeszkód prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kwestie zakładania spółek kapitałowych i osobowych oraz prowadzenia jednoosobowej działalności przez cudzoziemców regulują odpowiednio Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Rejestracja firmy w Polsce – jakie wymagania?

Rejestrowanie działalności gospodarczej oraz spółek przez cudzoziemców będących obywatelami państw członkowskich

 • Unii Europejskiej lub,
 • Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • oraz państw korzystających ze swobody przedsiębiorczości w ramach umów zawartych z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi,

odbywa się na zasadach identycznych jak w przypadku osób posiadających polskie obywatelstwo. (Lista państwa UE i EFTA).

Inaczej sytuacja kształtuje się, jeśli osoba ubiegająca się o rejestrację firmy jest obywatelem innego kraju niż państwo członkowskie UE lub EFTA. Wymagane jest wówczas posiadanie jednego z poniższych:

 • zezwolenia na pobyt stały w RP lub pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • zezwolenia na pobyt czasowy związany z:
  • połączeniem z legalnie przybywającą w Polsce rodziną,
  • kształceniem się na studiach wyższych,
  • wykonywaniem działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG,
  • pozostawaniem w związku małżeńskim z polskim obywatelem zamieszkałym w Polsce,
 • zezwolenia na pobyt ze względów humanitarnych,
 • zezwolenia na pobyt tolerowany,
 • statusu uchodźcy,
 • ważnej Karty Polaka,
 • ochrony uzupełniającej lub czasowej.

Pozostali cudzoziemcy, którzy nie spełniają powyższych warunków także mogą prowadzić biznes w Polsce – muszą w tym celu zarejestrować spółkę kapitałową lub osobową w Polsce i ją prowadzić, ale tylko w formie:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki komandytowej,
 • spółki komandytowo-akcyjnej,
 • spółki akcyjnej.

Cudzoziemcy mogą również nabywać udziały i akcje wyżej wymienionych spółek i do nich przystępować, ale tylko jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Zobacz także: Kto może zostać wspólnikiem w spółce z o.o.?

Rejestrowanie spółek kapitałowych i osobowych– gdzie i w jakiej formie?

Spółki kapitałowe i osobowe wymagają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS. Stosowne formularze można wygodnie pobrać online, trzeba jednak pamiętać, że do wniosku o wpis do KRS należy bezwzględnie dołączyć oświadczenie o posiadaniu statusu cudzoziemca. Stanowi ono część głównego wniosku o wpis do KRS, a uzupełnione jest deklaracją obcokrajowca dotyczącą pozostawania właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terenie RP.

Spółki kapitałowe i osobowe różnią się ponadto formą prawną, jak i sposobem ich tworzenia. Większość wymaga powołania w trybie sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, wyjątek stanowi założenie spółki jawnej, którą można powołać w trybie umowy na piśmie pod rygorem nieważności.

Spółki można także zawiązać w trybie online w systemie S24. Możliwe jest wówczas skorzystanie z gotowego wzorca umowy. Szczegóły dotyczące zakładania i warunków prowadzenia wszystkich spółek kapitałowych i osobowych znajdą Państwo się w tabeli Porównanie spółek, a kwestie dotyczące wkładów wnoszonych do spółek adresuje osobny artykuł.

Często wybieranym i dobrym sposobem na posiadanie własnej firmy w Polsce przez obcokrajowca jest zakup gotowej spółki kapitałowej. Rozwiązanie to posiada wiele zalet i korzyści, m.in. pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze oraz zwalnia cudzoziemców z obowiązku dopełnienia szeregu stresujących formalności, o które zadba renomowana firma zajmująca się sprzedażą gotowych spółek.

Zakładanie spółek w Polsce – opodatkowanie i oskładkowanie ZUS

Rejestracja i prowadzenie firmy w Polsce przez obcokrajowca wiąże się z koniecznością zapoznania się z kwestią opodatkowania oraz oskładkowania ZUS.

Osoby posiadające siedzibę firmy lub zarząd na terytorium Polski oraz przebywające na terenie kraju dłużej niż 183 dni w roku podlegają tzw. zasadzie rezydencji podatkowej, zgodnie z którą mają obowiązek płacenia podatków od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Natomiast tzw. nierezydenci podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co w praktyce oznacza zastosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i konieczność płacenia podatku wyłącznie od przychodów i dochodów osiąganych na terytorium RP.

Kwestie płacenia składek na ubezpieczenie społeczne reguluje odrębna zasada, zgodnie z którą dana osoba podlega ubezpieczeniu wyłącznie w jednym państwie. Oznacza to, co następuje:

 • cudzoziemiec podlega obowiązkowi ZUS w Polsce, jeśli prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie na terenie RP,
 • obowiązek płacenia składek ZUS w Polsce nie występuje, jeśli świadczone są usługi transgraniczne,
 • w przypadku prowadzenia spółek na terenie kilku państw, państwem opłacania składek jest:
  • państwo będące stałym miejscem zamieszkania i jednocześnie będące miejscem wykonywania znacznej części działalności,
  • państwo, w którym wykonywana jest znaczna część działalności i stanowiące centrum interesów spółki, ale niebędące stałym miejsce zamieszkania.

Zobacz także

Gotowe spółki

Porównanie spółek: spółki kapitałowe i spółki osobowe

Zakup gotowej spółki wiąże się z podjęciem szeregu ważnych decyzji.

Czytaj więcej
Gotowe spółki, Usługi prawne

Co może stanowić wkład wspólników do spółki z o.o.?

Zakładając lub kupując gotową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością trzeba przygotować...

Czytaj więcej
Gotowe spółki

Kto może zostać wspólnikiem w spółce z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w skrócie spółka z o.o., to...

Czytaj więcej