Data publikacji:

Ulga dla nowych firm w Polsce

Ulga na start uprawnia osoby prowadzące jednoosobową działalność do zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w Polsce przez pełne sześć miesięcy. Jakie są warunki skorzystania z ulgi i do kogo jest ona skierowana?

Ulga na start – dla kogo?

Rejestrując firmę w Polsce w CEIDG każdy przedsiębiorca zobowiązany jest, jeśli nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu, zgłosić się do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Składki na te ubezpieczenia mogą być opłacane w pełnym wymiarze lub na zasadach preferencyjnych, tzw. mały ZUS, ale istnieje też ulga na start dla nowych przedsięwzięć.

Dowiedz się więcej: Jak rozpocząć działalność biznesową w Polsce?

Z ulgi na start zasadniczo skorzystać mogą przedsiębiorcy, którzy po raz pierwszy prowadzą działalność gospodarczą lub rozpoczynają ją po raz kolejny po 5 latach od zawieszenia lub zamknięcia poprzedniej działalności.

Ulga na start jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy:

  • są osobami fizycznymi, czyli prowadzą działalność jednoosobową albo są wspólnikami spółek cywilnych,
  • podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie, po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
  • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności,
  • nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS.

UWAGA! W przypadku, gdy przedsiębiorca korzysta z ulgi na start i świadczy usługi lub pracę w ramach umowy zlecenia, zleceniodawca nie ma obowiązku odprowadzania za tego przedsiębiorcę składek na ubezpieczenia społeczne, chyba że przedmiot umowy ze zleceniodawcą (agencyjnej, zlecenia lub o świadczenie usług) jest taki sam jak przedmiot prowadzonej przez niego działalności lub osiągane przychody są opodatkowane jako przychód z działalności gospodarczej.

Ulga na start – z jakich zwalnia składek?

Ulga na start zwalnia każdego przedsiębiorcę, zakładającego firmę podlegającą rejestracji w CEIDG i niebędącego ubezpieczonego w ZUS z żadnego innego tytułu, z obowiązku opłacania składek:

  • na ubezpieczenia społeczne, czyli ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe
  • na Fundusz Pracy
  • na Fundusz Solidarnościowy.

Ulga na start nie obejmuje jednak ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto, w okresie korzystania z ulgi przedsiębiorca nie płaci za siebie składek ZUS, tym samym nie nabywa uprawnień w tym czasie do wypłaty świadczeń w razie choroby bądź wypadku, a okres ten nie jest wliczany do okresu składkowego na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

WAŻNE! Pracodawca korzystający z ulgi na strat zobowiązany jest od chwili rozpoczęcia działalności odprowadzać składki za pracowników, osoby współpracujące i zleceniobiorców podlegających ubezpieczeniom społecznym.

Ulga na start – jak liczyć okres, w którym przysługuje zwolnienie?

Ulga na start uprawnia do zwolnienia ze składek ZUS przez pełne sześć miesięcy od chwili rozpoczęcia działalności. Jeśli data rozpoczęcia działalności przypada w trakcie miesiąca, miesiąca tego nie wlicza się tego do 6-miesięcznego okresu korzystania z ulgi, natomiast jeśli rozpoczęcie działalności następuje pierwszego dnia miesiąca, miesiąc ten zalicza się do okresu przysługiwania ulgi na start.

Okres korzystania z ulgi biegnie nieprzerwanie, zatem zawieszenie działalności nie wpływa na czas w jakim przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS.

Ponadto, przedsiębiorca korzystający z ulgi na start ma prawo w każdej chwili zrezygnować ze zwolnienia z opłacania składek i zgłosić się do zakładu ubezpieczeń jako płatnik składek ZUS.

Dowiedz się więcej: Rejestracja spółki przez obcokrajowca w Polsce

Ulga na start – zwolnienie z opłacania składek, a świadczenia

W okresie korzystania ze zwolnienia z konieczności opłacania składek ZUS w ramach ulgi na start, przedsiębiorca nie opłaca składek na ubezpieczenie emerytalne, zatem okres ten nie wlicza się okresu składkowego przy ustalaniu prawa do emerytury. Ponadto, przedsiębiorcy nie przysługują w tym czasie świadczenia z ubezpieczenia chorobowego ani świadczenia rehabilitacyjnego z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Potrzebujesz pomocy w prowadzeniu działalności – sprawdź usługi Grupy Advartis.

Zobacz także

Gotowe spółki

Porównanie spółek: spółki kapitałowe i spółki osobowe

Zakup gotowej spółki wiąże się z podjęciem szeregu ważnych decyzji.

Czytaj więcej
Gotowe spółki, Usługi prawne

Co może stanowić wkład wspólników do spółki z o.o.?

Zakładając lub kupując gotową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością trzeba przygotować...

Czytaj więcej
Gotowe spółki

Kto może zostać wspólnikiem w spółce z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w skrócie spółka z o.o., to...

Czytaj więcej